Ieškai idėjų dovanoms? Išrink dovanų kuponą >
Apie mus

Kandidatų privatumo politika

KANDIDATŲ Į AB AUDIMAS DARBUOTOJUS/PRAKTIKANTUS

ASMENS DUOMENŲ PRIVATUMO POLITIKA

 

Mes gerbiame Jūsų privatumą ir įsipareigojame tvarkyti Jūsų asmens duomenis atsakingai kaip parašyta šioje kandidatų į darbuotojus/praktikantus (toliau - kandidatas) asmens duomenų privatumo politikoje (toliau – politika). Šioje politikoje rasite išsamią informaciją kaip AB „Audimas“ tvarko Jūsų asmens duomenis, kokius duomenis renka, kokiais tikslais, kaip jie bus naudojami, kiek laiko duomenys bus saugomi. Tikime, kad su šia politika Jus atidžiai susipažinsite.

Ši politika bus taikoma visiems asmens duomenims, kuriuos mes esame gavę iš Jūsų pačių ar iš kitų įmonių, įstaigų ir kt. esant teisėtam pagrindui.

Ši politika yra patalpinta mūsų internetiniame AB „Audimas“ tinklapyje www.audimas.com. Taip pat norime atkreipti dėmesį, kad politika gali būti keičiama ar papildoma, todėl mūsų tinklapyje rasite naujausią versiją.

 1. Kokius Jūsų duomenis tvarkome ir kodėl?

Asmens duomenys – tai informacija, kuri yra susijusi su Jumis kaip su asmeniu, ir leidžia Jus identifikuoti. Šie duomenys atskleidžia faktus apie Jūsų asmenybę ir privatų gyvenimą, pavyzdžiui, Jūsų gimimo data arba turima darbinė patirtis ir panašiai.

 • Atrankos į darbo vietą (-as) vykdymas ir Jūsų kandidatūros vertinimas

Vykdydami atrankas į Bendrovėje esančias laisvas darbo vietas ir vertindami Jūsų kandidatūrą, mes tvarkome toliau nurodytus Jūsų duomenis.

Duomenų kategorijos, kurias mes administruosime Jums kandidatuojant:

 • Bendra informacija apie kandidatą:
 • kandidato vardas, pavardė,
 • gimimo data,
 • gyvenamoji vietovė arba gyvenamosios vietos adresas,
 • telefono numeris (-iai),
 • elektroninio pašto adresas (-ai),
 • informacija apie kandidato darbinę patirtį (dabartinė darbovietė, jei dirba, darbinis laikotarpis atskirose darbuose, pareigybės, kokiose dirbo, atsakomybės ir funkcijos),
 • atlyginimo lūkestis,
 • informacija apie esamą ar būsimą išsilavinimą, kategorijas, papildomus kursus, kvalifikacijos kėlimą (mokymo įstaiga (-os), mokymosi laikotarpis, įgytas išsilavinimo laipsnis, išklausyti mokymai, įgyti sertifikatai),
 • kompiuterinis raštingumas,
 • programų valdymas,
 • kalbų mokėjimas,
 • vairavimo įgūdžiai,
 • hobiai, pomėgiai, motyvuojantys aspektai ir kt.,
 • kitos pagal pareigybes ir vertybes svarbios kompetencijos,
 • URL nuoroda į gyvenimo aprašymą (pvz.: iš www.cvbankas.lt., www.cvonline.lt, www.linkedin.lt ir kt.);
 • taip pat kita informacija, kurią pats pateikia gyvenimo aprašyme arba motyvaciniame laiške, arba kituose siųstuose dokumentuose.
  • Rekomendacijos: tik kandidato sutikimu rekomenduojančio asmens kontaktai, atsiliepimai ir jo turinys apie kandidatą.
  • Vertinimo informacija apie kandidatą: personalo vadybininko ar asmens vykdančio atranką įžvalgos ir komentarai apie kandidatą, testų/praktikos užduočių rezultatų išvados, jei buvo atliekamas testas.
  • Specialių kategorijų asmens duomenys: siekiant užtikrinti saugias darbo sąlygas, tvarkome Jūsų duomenis apie sveikatą, siekiant įvertinti Jūsų darbingumą ir galimybes dirbti pagal bendrovės profesinės rizikos sąlygas arba užtikrinti Jums tinkamas darbo sąlygas, pagal Jūsų sveikatos būklę. Šie duomenys bus renkami tik baigiamuosiuose atrankos etapuose.

 

 • Asmens duomenų tvarkymo tikslai

Mes tvarkome Jūsų asmens duomenis:

 • siekiant įvertinti ir atrinkti tinkamiausią kandidatą įdarbinimui ir/ar praktikos atlikimui – įdarbinimo/praktikos proceso administravimui;
 • kandidatų duomenų bazės kaupimui (gavus Jūsų sutikimą), siekiant Jums ateityje pasiūlyti laisvas darbo/praktikos pozicijas AB „Audimas“.

 

 • Iš kur gauname ir/ar renkame Jūsų asmens duomenis?

1.3.1. Jūs pats. Mes renkame tik tuos duomenis, kuriuos Jūs mums pateikėte apie save pateikdami savo gyvenimo aprašymą ar motyvacinį laišką.

1.3.2. Kiti šaltiniai. Jūsų asmens duomenys mes galime gauti/rinkti iš atranką atliekančios įmonės, iš karjeros portalų ar duomenų bazių, tokių kaip “CVbankas”, “LinkedIn”, “CV-Online”ir kt., Jūsų draugo ar pažįstamo, kuris Jus rekomendavo kaip kandidatą, arba iš įdarbinimo agentūros, švietimo įstaigos ar organizacijos, kuri skatina švietimą. Jūsų asmens duomenys mes dar galime rinkti iš rekomendacijų (charakteristikų), teikėjų, kuriuos Jus pats nurodėte atrankos proceso metu (gavus sutikimą).

 • Duomenų tvarkymo teisiniai pagrindai
  • Duomenys tvarkomi siekiant imtis veiksmų duomenų subjekto prašymu prieš sudarant darbo sutartį: Jūs siekdami įsidarbinti AB „Audimas“ teikiate savo asmens duomenis esančius gyvenimo aprašyme, motyvaciniame laiške, laiške ar kituose dokumentuose. Atsižvelgiant į laisvą poziciją, pagal poreikį, galime Jūsų paprašyti pateikti papildomą informaciją, kuri yra svarbi, siekiant įvertinti Jūsų tinkamumą. Pateikdami duomenis, Jūs prisiimate atsakomybę, kad Jūsų pateikta informacija yra teisinga.
  • Duomenys tvarkomi gavus Jūsų sutikimą: AB „Audimas“ gali tvarkyti Jūsų asmens duomenis, gavus Jūsų rašytinį sutikimą, kuriame nurodoma teikiamų tvarkymui asmens duomenų apimtis (duomenų kategorijos), tvarkymo terminas ir Jūsų teisės.
  • Duomenys tvarkomi siekiant teisėtų duomenų valdytojo intereso: AB „Audimas“ kandidatų į darbuotojus ir praktikantus asmens duomenys gali būti tvarkomi siekiant vykdyti įstatuose numatytą veiklą, vykdyti veiklos plėtrą ir vystymą, užtikrinti bendrovės, kaip darbdavio ir juridinio asmens tinkamą funkcionavimą.
 1. Kaip ir kiek laiko saugosime Jūsų duomenis?

Jūsų asmens duomenys bus saugojami popieriniu ir/ar skaitmeniniu formatais.

Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi iki atrankos į kandidatuojamą poziciją pabaigos. Nepasirinkus Jūsų kandidatūros, apie Jus surinktus duomenis mes saugiai sunaikinsime per 1 (vieną) mėnesį nuo atrankos pabaigos.

Gavus Jūsų sutikimą dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo mūsų kandidatų duomenų bazėje kaupimo tikslu, Jūsų asmens duomenis saugosime 2 (du) metus. Jūs pasiliekate teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą ir prašyti panaikinti Jūsų duomenis iš kandidatų duomenų bazės.

Pasibaigus politikoje nustatytam Jūsų duomenų tvarkymo ir saugojimo terminui, mes Jūsų duomenis sunaikinsime. Taip pat politikoje nurodytais atvejais – patikimai ir negrąžinamai panaikinsime, kaip įmanoma greičiau, per protingai ir pagrįstai tokiam veiksmui atlikti reikalingą laikotarpį.

Ilgiau nei nurodyta politikoje asmens duomenų saugojimo laikas gali būti tik šiais žemiau išvardintais atvejais:

 • jei Jūsų duomenys reikalingi tinkamam skundo, ginčo išsprendimui;
 • jei yra pagrįstų įtarimų dėl neteisėtos veiklos, dėl kuriuos yra atliekamas tyrimas;
 • esant kitiems teisės aktuose numatytiems pagrindams.

 

 1. Kokiais atvejais ir kam galime atskleisti Jūsų duomenis?

 

 • Teisėsaugos institucijos, valstybės ir vietos valdžios įstaigoms. Siekdami įvykdyti savo teisines prievoles, taip pat teisėsaugos institucijoms, valstybės ir vietos valdžios įstaigoms pareikalavus, mes galime joms perduoti.
 • Paslaugų teikėjams. Mes bendradarbiaujame su įdarbinimo agentūromis, kandidatų vertinimo ir testavimo paslaugų tiekėjais, IT priežiūros paslaugas teikiančiomis įmonėmis ir kt., kurios padeda vykdyti įdarbinimo/praktikos procesą ar užtikrina vidaus administravimo paslaugas. Jūsų asmens duomenis galime perduoti tvarkyti savo paslaugų tiekėjams (toliau – duomenų tvarkytojams). Duomenų tvarkytojams perduodame tiek Jūsų asmens duomenų, kiek reikia suteikti mums paslaugą/as. Duomenų tvarkytojai tvarko Jūsų duomenis tik pagal mūsų nurodymus bei negali Jūsų duomenų naudoti kitiems tikslams ar jais dalintis su kitais asmenimis be mūsų sutikimo. Taip pat duomenų tvarkytojai prisiima atsakomybę užtikrinti Jūsų duomenų saugumą pagal visus galiojančius teisės aktus bei sudarytus susitarimus su mumis.

 

 1. Kaip užtikrinsime Jūsų asmens duomenų saugumą?

         Jūsų pateiktų asmens duomenų saugumą užtikrinsime pasitelkę visas reikalingas organizacines ir technines priemones.

 

 1. Kokioje teritorijoje ir jurisdikcijoje tvarkome Jūsų duomenis?

         Mes garantuojame ir užtikriname, kad Jūsų duomenys bus tvarkomi tik ES ir EEE valstybėse. Jūsų duomenys nebus perduodami ir nebus tvarkomi ne ES ir EEE valstybėse.

 1. Jūsų teisės:
 • Teisė susipažinti su asmens duomenimis, kuriuos mes tvarkome Jums sutikus. Jus turite teisę pareikalauti iš mūsų, kad mes patvirtintumėme, ar tvarkome su Jumis susijusius asmens duomenis, ir kaip tvarkome tuos duomenis. Norėdami gauti informaciją, kokius asmens duomenis mes tvarkome, pateikite prašymą raštu mums arba mūsų duomenų apsaugos pareigūnui.
 • Teisė pareikalauti ištaisyti ar pakoreguoti Jūsų asmens duomenis, kuriuos mes tvarkome ir saugome. Jei Jus norite ir pageidaujate, kad mes Jūsų asmens duomenis pataisytumėme, pavyzdžiui, jei norite, kad mes žinotumėm, kad pasikeitė Jūsų gyvenamoji vieta ir panašiai, tai mes tuos duomenis pataisysime. Norėdami, kad mes pataisytumėme Jūsų asmens duomenis, pateikite prašymą raštu mums arba mūsų duomenų apsaugos pareigūnui.
 • Teisė į sutikimo atšaukimą. Jus bet kada turite teisę atšaukti sutikimą, kad mes galime tvarkyti Jūsų asmens duomenis. Norėdami atšaukti sutikimą, pateikite raštu prašymą mums arba mūsų duomenų apsaugos pareigūnui.
 • Teisė nesutikti, kad mes tvarkytumėme Jūsų asmens duomenis, kai jų tvarkymo pagrindas yra teisėti interesai. Jus turite teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi, Jūsų duomenis, bet jei teisiškai bus galima tvarkyti Jūsų duomenis, mes asmens duomenis tokiu atveju tvarkysime remiantis teisės aktais. Norėdami pasinaudoti minėta teise, pateikite raštu prašymą mums arba mūsų duomenų apsaugos pareigūnui.
 • Teisė reikalauti ištrinti asmens duomenis (teisė būti pamirštam). Jus turite teisę pareikalauti, kad mes ištrintumėme Jūsų asmens duomenis ir mes taip padarysime. Tačiau to padaryti negalėsime, jei teisės aktų nuostatos reikalaus, kad mes tvarkytume Jūsų asmens duomenys. Tokius atveju Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi tik tiek ir tik tokios apimties kiek yra būtina. Norėdami, kad mes ištrintumėme Jūsų duomenis, pateikite raštu prašymą mums arba mūsų duomenų apsaugos pareigūnui.
 • Asmens duomenų tvarkymo apribojimai. Jei yra tam tikros aplinkybės, Jus galite pareikalauti, kad mes apribotumėme Jūsų duomenų tvarkymą. Norėdami apriboti asmens duomenų tvarkymą, pateikite prašymą raštu mums arba mūsų duomenų apsaugos pareigūnui.
 • Teisė pateikti skundą priežiūros institucijai. Jei Jūs nesutinkate su AB „Audimas“ vykdomu Jūsų asmens duomenų tvarkymu, Jūs turite teisę kreiptis su skundu į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją (A. Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius).

 

 1. Kaip nagrinėsime Jūsų prašymus?

       Norėdami, kad visų mūsų kandidatų asmens duomenys būtų saugūs ir, kad tie duomenys, nepatektų ne ten kur reikia, gavę Jūsų prašymą, mes prašysime ir patvirtinti Jūsų tapatybę. Šiuo atveju prašysime, kad pateiktumėte savo asmens dokumentą. Gavę iš Jūsų prašymą dėl Jūsų teisių, mes įsipareigojame per 1 (vieną mėnesį nuo prašymo gavimo, atsakyti į Jūsų prašymą. Jeigu vienu metu tokių prašymų turėtumėme labai daug, tai mes pasiliekame galimybę pratęsti prašymo nagrinėjimą dar 2 (dviem) mėnesiams, bet prieš tai Jus informuotume el. paštu arba Jūsų prašymo formos pateiktu būdu. Visi prašymai bus nagrinėjami teisės aktų nustatyta tvarka.

 1. Kaip galite su mumis susisiekti?

Personalo skyrius

AB Audimas

Raudondvario pl. 80, Kaunas

audimas@audimas.lt

 

Duomenų apsaugos pareigūno kontaktiniai duomenys:

pareigunas@audimas.lt

8-37-297310

Raudondvario pl. 80, Kaunas

 

 1. Politika galioja nuo 2018-11-21.