NEMOKAMAS pristatymas nuo 55Eur per 2-4 d.d. Lietuvoje

Kandidatų privatumo politika

KANDIDATŲ Į UAB „AUDIMAS BRAND“ DARBUOTOJUS/PRAKTIKANTUS

ASMENS DUOMENŲ PRIVATUMO POLITIKA

 

Galioja nuo 2022 m. gegužės 13 d., versija 2.0

 

 

Mes gerbiame Jūsų privatumą ir įsipareigojame tvarkyti Jūsų asmens duomenis atsakingai kaip parašyta šioje Kandidatų į UAB „Audimas Brand“ darbuotojus/praktikantus (toliau – „kandidatas“) asmens duomenų privatumo politikoje (toliau – „politika“). Šioje politikoje rasite išsamią informaciją, kaip UAB „Audimas Brand“ tvarko Jūsų asmens duomenis, kokius duomenis renka, kokiais tikslais, kaip jie bus naudojami, kiek laiko duomenys bus saugomi.

Kandidatuodami į UAB „Audimas Brand“ darbuotojus/praktikantus (šiuo tikslu pateikdami savo asmens duomenis UAB „Audimas Brand“), patvirtinate, kad su šia politika susipažinote ir įsipareigojate laikytis jos nuostatų.

Ši politika taikoma visiems asmens duomenims, kuriuos UAB „Audimas Brand“ gauna iš Jūsų ar, turėdama teisėtą pagrindą, gauna iš trečiųjų asmenų (pvz., atranką atliekančios įmonės, darbo skelbimų tinklapių valdytojų) darbuotojus/praktikantus paieškos ir atrankos tikslu, ir tokių asmens duomenų tvarkymui reglamentuoti.

Ši politika yra viešinama UAB „Audimas Brand“ tinklapyje www.audimas.lt. Politika gali būti keičiama ar papildoma UAB „Audimas Brand“ vienašališkai iš anksto Jums apie tai nepranešant. Kai politikos keitimas reikšmingai paveiks Jūsų privatumą, apie politikos keitimą Jums pranešime iš anksto iki pakeitimų įsigaliojimo dienos sudarydami sąlygas su pakeitimais susipažinti, o, esant pagrindui, ir atsisakyti, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi pakeitimuose numatyta tvarka. www.audimas.lt tinklapyje rasite naujausią politikos versiją ir galėsite su ja susižinti.

 

 1. Kokius Jūsų duomenis tvarkome ir kodėl?

 

Asmens duomenys – tai informacija, kuri yra susijusi su Jumis, kaip su fiziniu asmeniu, ir leidžia Jus identifikuoti. Šie duomenys atskleidžia faktus apie Jūsų asmenybę ir privatų gyvenimą, pavyzdžiui, Jūsų gimimo data arba turima darbinė patirtis ir panašiai. Jūsų asmens duomenis kandidatavimo į darbuotojus/praktikantus tikslu, kaip duomenų valdytoja, tvarko UAB „Audimas Brand“, registruotos buveinės adresas: Raudondvario pl. 80, Kaunas, el. pašto adresas: [email protected] (toliau – „mes“ arba „Bendrovė“).

 

1.1. Atrankos į darbo vietą(-as) vykdymas ir Jūsų kandidatūros vertinimas

Vykdydami atrankas į Bendrovėje esančias laisvas darbo vietas ir vertindami Jūsų kandidatūrą, mes tvarkome toliau nurodytus Jūsų asmens duomenis:

1.1.1. Bendra informacija apie kandidatą:

 • vardas, pavardė;
 • gimimo data;
 • gyvenamoji vietovė arba gyvenamosios vietos adresas;
 • telefono numeris (-iai);
 • elektroninio pašto adresas (-ai);
 • informacija apie kandidato darbinę patirtį (dabartinė darbovietė, jei dirba, darbinis laikotarpis atskirose darbuose, pareigybės, kokiose dirbo, atsakomybės ir funkcijos);
 • atlyginimo lūkestis;
 • informacija apie esamą ar būsimą išsilavinimą, kategorijas, papildomus kursus, kvalifikacijos kėlimą (mokymo įstaiga (-os), mokymosi laikotarpis, įgytas išsilavinimo laipsnis, išklausyti mokymai, įgyti sertifikatai);
 • kompiuterinis raštingumas;
 • programų valdymas;
 • kalbų mokėjimas;
 • vairavimo įgūdžiai;
 • hobiai, pomėgiai, motyvuojantys aspektai ir kt.;
 • kitos pagal pareigybes ir vertybes svarbios kompetencijos;
 • internetinė nuoroda į gyvenimo aprašymą (pvz.: iš cvbankas.lt., cvonline.lt, linkedin.com ar kt.);
 • kita informacija, kurią pats kandidatas pateikia gyvenimo aprašyme, motyvaciniame laiške arba kituose siųstuose dokumentuose.

1.1.2. Rekomendacijos: turėdami kandidato sutikimą, rekomendacijos galime prašyti iš kandidato esamo darbdavio, o iš anksto pranešus kandidatui rekomendacijos galime prašyti iš buvusių kandidato darbdavių ar veiklos partnerių. Kiek tai susiję su rekomendacijomis, tvarkome šiuos asmens duomenis: rekomenduojančio asmens kontaktai, atsiliepimai ir jo turinys apie kandidatą.

1.1.3. Vertinimo informacija apie kandidatą: personalo vadybininko ar asmens, vykdančio atranką, įžvalgos ir komentarai apie kandidatą, testų/praktikos užduočių rezultatų išvados, jei buvo atliekamas testas.

1.1.4. Specialių kategorijų asmens duomenys: siekiant užtikrinti saugias darbo sąlygas, tvarkome Jūsų duomenis apie sveikatą, siekiant įvertinti Jūsų darbingumą ir galimybes dirbti pagal Bendrovei taikomas profesinės rizikos sąlygas ir teisės aktų reikalavimus arba siekiant užtikrinti Jums tinkamas darbo sąlygas, pagal Jūsų sveikatos būklę. Šie duomenys bus renkami tik baigiamuosiuose atrankos etapuose.

 

1.2. Atrankos į praktikos vietą(-as) vykdymas ir Jūsų kandidatūros vertinimas

Vykdydami atrankas į Bendrovėje esančias laisvas praktikos vietas ir vertindami Jūsų kandidatūrą, mes tvarkome toliau nurodytus Jūsų asmens duomenis:

1.2.1. Bendra informacija apie kandidatą:

 • vardas, pavardė;
 • gimimo data;
 • gyvenamoji vietovė arba gyvenamosios vietos adresas;
 • telefono numeris (-iai);
 • elektroninio pašto adresas (-ai);
 • informacija apie esamą ar būsimą išsilavinimą, kategorijas, papildomus kursus, kvalifikacijos kėlimą (mokymo įstaiga (-os), mokymosi laikotarpis, įgytas išsilavinimo laipsnis, išklausyti mokymai, įgyti sertifikatai);
 • kompiuterinis raštingumas;
 • programų valdymas;
 • kalbų mokėjimas;
 • vairavimo įgūdžiai;
 • hobiai, pomėgiai, motyvuojantys aspektai ir kt.;
 • kitos pagal pareigybes ir vertybes svarbios kompetencijos;
 • internetinė nuoroda į gyvenimo aprašymą (pvz.: iš cvbankas.lt., cvonline.lt, linkedin.com ar kt.);
 • kita informacija, kurią pats kandidatas pateikia gyvenimo aprašyme, motyvaciniame laiške arba kituose siųstuose dokumentuose.

 

1.2.2. Vertinimo informacija apie kandidatą: personalo vadybininko ar asmens, vykdančio atranką, įžvalgos ir komentarai apie kandidatą, testų/praktikos užduočių rezultatų išvados, jei buvo atliekamas testas.

1.2.3. Specialių kategorijų asmens duomenys: siekiant užtikrinti saugias darbo sąlygas, tvarkome Jūsų duomenis apie sveikatą, siekiant įvertinti Jūsų darbingumą ir galimybes dirbti pagal Bendrovei taikomas profesinės rizikos sąlygas ir teisės aktų reikalavimus arba siekiant užtikrinti Jums tinkamas darbo sąlygas, pagal Jūsų sveikatos būklę. Šie duomenys bus renkami tik baigiamuosiuose atrankos etapuose.

 

1.3. Asmens duomenų tvarkymo tikslai

1.3.1. Mes tvarkome Jūsų asmens duomenis:

 • siekiant įvertinti ir atrinkti tinkamiausią kandidatą įdarbinimui ir/ar praktikos atlikimui – įdarbinimo/praktikos proceso administravimui;
 • kandidatų duomenų bazės kaupimui (gavus Jūsų sutikimą), siekiant Jums ateityje pasiūlyti laisvas darbo/praktikos pozicijas UAB „Audimas Brand“.

 

1.4. Iš kur gauname ir/ar renkame Jūsų asmens duomenis (duomenų šaltiniai)?

1.4.1. Asmens duomenis pateikiate Jūs. Mes renkame tik tuos duomenis, kuriuos Jūs mums pateikėte apie save pateikdami savo gyvenimo aprašymą ar motyvacinį laišką.

1.4.2. Iš kitų šaltinių: Jūsų asmens duomenis mes galime gauti/rinkti iš atranką atliekančios įmonės, iš karjeros portalų ar duomenų bazių, tokių kaip “CVbankas”, “LinkedIn”, “CV-Online”, Užimtumo tarnybos duomenų bazės ir kt., Jūsų draugo ar pažįstamo, kuris, prieš tai Jums pranešęs ir gavęs Jūsų sutikimą, Jus rekomendavo mums, kaip kandidatą, arba iš įdarbinimo agentūros, švietimo įstaigos ar organizacijos, kuri skatina švietimą (pvz., universiteto, kolegijos, mokymo centro). Jūsų asmens duomenis mes dar galime rinkti iš rekomendacijų (charakteristikų), teikėjų, kuriuos Jus pats nurodėte atrankos proceso metu (kaip nurodyta anksčiau, gavus Jūsų sutikimą arba Jums iš anksto pranešus).

 

1.5. Duomenų tvarkymo teisiniai pagrindai

1.5.1. Duomenys tvarkomi siekiant sudaryti sutartį ir/ar imtis veiksmų duomenų subjekto prašymu prieš sudarant darbo sutartį: Jūs, siekdami įsidarbinti ar atlikti praktiką UAB „Audimas Brand“, teikiate mums savo asmens duomenis, esančius gyvenimo aprašyme, motyvaciniame laiške, laiške ar kituose dokumentuose. Atsižvelgiant į laisvą poziciją, pagal poreikį, galime Jūsų paprašyti pateikti papildomą informaciją, kuri yra svarbi, siekiant įvertinti Jūsų tinkamumą. Pateikdami duomenis, Jūs prisiimate atsakomybę, kad Jūsų pateikta informacija yra teisinga;

1.5.2. Duomenys tvarkomi gavus Jūsų sutikimą: UAB „Audimas Brand“ gali tvarkyti Jūsų asmens duomenis, gavus Jūsų rašytinį sutikimą, kuriame nurodoma teikiamų tvarkymui asmens duomenų apimtis (duomenų kategorijos), tvarkymo terminas ir Jūsų teisės.

1.5.3. Duomenys tvarkomi siekiant teisėtų duomenų valdytojo intereso: UAB „Audimas Brand“ kandidatų į darbuotojus ir praktikantus asmens duomenys gali būti tvarkomi siekiant vykdyti įstatuose numatytą veiklą, vykdyti veiklos plėtrą ir vystymą, užtikrinti bendrovės, kaip darbdavio ir juridinio asmens tinkamą funkcionavimą.

Nurodytus asmens duomenis pateikti privalote. Jų nepateikus, neturėsime galimybės vertinti Jūsų tinkamumą konkrečiai darbo ar praktikos pozicijai.

 

 1. Kaip ir kiek laiko saugosime Jūsų duomenis?

 

Jūsų asmens duomenys bus saugomi popieriniu ir/ar skaitmeniniu formatais.

Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi iki atrankos į kandidatuojamą poziciją pabaigos. Nepasirinkus Jūsų kandidatūros, apie Jus surinktus duomenis mes saugiai sunaikinsime per 3,5 (tris su puse) mėnesio nuo atrankos pabaigos.

Gavus Jūsų sutikimą dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo mūsų kandidatų duomenų bazėje kaupimo tikslu, Jūsų asmens duomenis saugosime sutikime nurodytą laikotarpį. Jūs pasiliekate teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą ir prašyti panaikinti Jūsų duomenis iš kandidatų duomenų bazės.

Pasibaigus politikoje nustatytam Jūsų duomenų tvarkymo ir saugojimo terminui, mes Jūsų duomenis sunaikinsime. Taip pat politikoje nurodytais atvejais – patikimai ir negrąžinamai panaikinsime, kaip įmanoma greičiau, per protingai ir pagrįstai tokiam veiksmui atlikti reikalingą laikotarpį.

Ilgiau nei nurodyta politikoje asmens duomenų saugojimo laikas gali būti tik šiais žemiau išvardintais atvejais:

 • jei Jūsų duomenys reikalingi tinkamam skundo, ginčo išsprendimui;
 • jei yra pagrįstų įtarimų dėl neteisėtos veiklos, dėl kuriuos yra atliekamas tyrimas;
 • esant kitiems teisės aktuose numatytiems pagrindams.

 

 1. Kokiais atvejais ir kam galime atskleisti Jūsų duomenis (duomenų gavėjai)?

 

Jūsų asmens duomenis galime perduoti šiems asmenims:

 • Teisėsaugos, valstybės ir vietos valdžios įstaigoms, siekdami įvykdyti teisės aktų reikalavimus;
 • Paslaugų teikėjams. Mes bendradarbiaujame su įdarbinimo agentūromis, kandidatų vertinimo ir testavimo paslaugų tiekėjais, IT priežiūros paslaugas teikiančiomis įmonėmis ir kt., kurios padeda vykdyti įdarbinimo/praktikos procesą ar užtikrina vidaus administravimo paslaugas. Jūsų asmens duomenis galime perduoti tvarkyti savo paslaugų tiekėjams. Šiems asmenims perduodame tik tiek Jūsų asmens duomenų, kiek būtina mūsų užsakytai paslaugai suteikti. Asmenys, kuriems teikiame Jūsų asmens duomenis, tvarko juos tik pagal mūsų nurodymus bei negali Jūsų duomenų naudoti kitiems tikslams ar jais dalintis su kitais asmenimis be mūsų sutikimo. Taip pat duomenų tvarkytojai prisiima atsakomybę užtikrinti Jūsų duomenų saugumą.

 

 1. Kaip užtikrinsime Jūsų asmens duomenų saugumą?

 

Jūsų pateiktų asmens duomenų saugumą užtikrinsime pasitelkę visas reikalingas organizacines ir technines priemones.

 

 1. Kur tvarkome Jūsų duomenis?

 

Jūsų duomenis tvarkome tik EEE valstybėse. Jūsų duomenys nebus perduodami ir nebus tvarkomi už EEE ribų.

 

 1. Jūsų teisės:

 

Jūs turite šias teises:

 • Teisė susipažintisu asmens duomenimis, kuriuos mes tvarkome. Jus turite teisę pareikalauti iš mūsų, kad mes patvirtintumėme, ar tvarkome su Jumis susijusius asmens duomenis, ir paaiškintume, kaip tvarkome duomenis. Norėdami gauti informaciją, kokius asmens duomenis mes tvarkome, pateikite prašymą raštu mums arba mūsų duomenų apsaugos pareigūnui politikoje nurodytais rekvizitais;
 • Teisė pareikalauti ištaisytiJūsų asmens duomenis, kuriuos mes tvarkome ir saugome. Jei Jus norite ir pageidaujate, kad mes Jūsų asmens duomenis pataisytumėme, pavyzdžiui, jei norite, kad mes žinotumėm, kad pasikeitė Jūsų gyvenamoji vieta ir panašiai, tai mes tuos duomenis pataisysime. Norėdami, kad mes pataisytumėme Jūsų asmens duomenis, pateikite prašymą raštu mums arba mūsų duomenų apsaugos pareigūnui;
 • Teisė į sutikimo atšaukimą. Jus bet kada turite teisę atšaukti sutikimą, kad mes galime tvarkyti Jūsų asmens duomenis. Norėdami atšaukti sutikimą, pateikite raštu prašymą mums arba mūsų duomenų apsaugos pareigūnui;
 • Teisė nesutikti, kad mes tvarkytumėme Jūsų asmens duomenis, kai jų tvarkymo pagrindas yra teisėti interesai. Jus turite teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi, Jūsų duomenis, bet jei teisiškai bus galima tvarkyti Jūsų duomenis, mes asmens duomenis tokiu atveju tvarkysime remiantis teisės aktais. Norėdami pasinaudoti minėta teise, pateikite raštu prašymą mums arba mūsų duomenų apsaugos pareigūnui;
 • Teisė teisės aktų numatytais atvejais reikalauti ištrintiasmens duomenis (teisė būti pamirštam). Jus turite teisę pareikalauti, kad teisės aktų numatytais atvejais mes ištrintumėme Jūsų asmens duomenis ir mes taip padarysime. Tačiau to padaryti negalėsime, jei teisės aktų nuostatos reikalaus, kad mes tvarkytume Jūsų asmens duomenys. Tokius atveju Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi tik tiek ir tik tokios apimties kiek yra būtina. Norėdami, kad mes ištrintumėme Jūsų duomenis, pateikite raštu prašymą mums arba mūsų duomenų apsaugos pareigūnui.
 • Asmens duomenų tvarkymą teisės aktų numatytais atvejais reikalauti apriboti. Jei yra tam tikros aplinkybės, Jus galite pareikalauti, kad mes apribotumėme Jūsų duomenų tvarkymą. Norėdami apriboti asmens duomenų tvarkymą, pateikite prašymą raštu mums arba mūsų duomenų apsaugos pareigūnui.
 • Teisės aktų numatytais atvejais reikalauti perkelti duomenisir pateikti tvarkomų duomenų kopiją kompiuterio skaitomu formatu;
 • Teisė pateikti skundąpriežiūros institucijai. Jei Jūs nesutinkate su UAB „Audimas Brand“ vykdomu Jūsų asmens duomenų tvarkymu, Jūs turite teisę kreiptis su skundu į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, kurios kontaktinius duomenis rasite https://vdai.lrv.lt/.

 

 1. Kaip nagrinėsime Jūsų prašymus?

 

Norėdami, kad visų mūsų kandidatų asmens duomenys būtų saugūs ir neatskleidžiami su jais susipažinti neturinčių teisės asmenų, gavę Jūsų prašymą įgyvendinti duomenų subjekto teises, mes prašysime ir patvirtinti Jūsų tapatybę. Prašymą dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo turite pateikti priede Nr. 1 prie politikos nurodytoje formoje:

 • raštu Bendrovės buveinės adresu pasirašytą kartu pateikiant patikrinimui asmens tapatybės dokumentą;
 • paštu [email protected]pateikiant kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašytą prašymą.

 

Gavus prašymą dėl Jūsų teisių įgyvendinimo, mes įsipareigojame per 1 (vieną mėnesį nuo prašymo gavimo), atsakyti į Jūsų prašymą. Jeigu vienu metu tokių prašymų turėtumėme labai daug arba Jūsų prašymas būtų didelės apimties, mes pasiliekame galimybę pratęsti prašymo nagrinėjimą dar 2 (dviem) mėnesiams, bet prieš tai Jus informuotume el. paštu arba Jūsų prašymo formos pateiktu būdu. Visi prašymai bus nagrinėjami teisės aktų nustatyta tvarka.

Prašymai, kurie užpildyti neįskaitomai, nesuprantamai ar įžeidžiamo turinio nebus vertinami ir įgyvendinami.

 

 1. Kaip galite su mumis susisiekti?

 

Kandidatavimo į darbuotojus/praktikantus klausimais:

 • UAB „Audimas Brand“ personalo skyriui
 • Adresas: Raudondvario pl. 80, Kaunas
 • p.: [email protected].

 

Asmens duomenų klausimais: